ANALIZA MARIJE PAPPAS :: REKORDNO VISOK NIVO POVEĆANJA POREZA NA IMOVINU

ANALIZA BLAGAJNIKA MARIJE PAPPAS POKAZUJE REKORDNO VISOK NIVO POVEĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA VLASNIKE KUĆA U JUŽNOM PREDGRAĐU

Vlasnici kuća u mnogim južnim i jugozapadnim predgrađima moraće da plate mnogo više za imovinu porezi pošto je srednji poreski račun skočio rekordnih 19,9% u regionu, prema analizi koju je  objavila 27 juna blagajnica okruga Kuk Marija Papas. Najveća povećanja poreskih računa vlasnika kuća dogodila su se u 15 južnih predgrađa gde su porezi porasli za 30% ili više. Od tih 15 predgrađa, 13 ima uglavnom African American populaciju. U dva grada, Diksmur i Feniks (Dixmoor and Phoenix), srednji poreski račun se više nego udvostručio.

„Mnogi vlasnici kuća će biti šokirani i ljuti kada dobiju svoje račune“, rekla je Papas. „Vlasnici kuća u južnom predgrađu već plaćaju neke od najvećih poreza na imovinu u zemlji okrugu, a ova povećanja će dodatno otežati plaćanje tih računa.” Istraživački tim koji je stvorila Pappas objavio je detaljnu analizu zakona o poreskoj godini 2023.

ispitivanje skoro 1,8 miliona računa koji će biti poslati vlasnicima imovine 2. jula a dospeće  mesec dana kasnije 1. avgusta. Ovogodišnji računi za drugu ratu uključuju novu funkciju „Kuda ide vaš novac“, koji raščlanjuje iznose novca koje je fakturisao svaki poreski okrug i pokazuje da li su se porezi povećavali ili smanjivali.

Među ključnim nalazima analize:

  • Širom okruga Kuk, porezi na imovinu su porasli za oko 706 miliona dolara, sa 17,6 dolara milijardi do 18,3 milijarde dolara. Vlasnici kuća plaćaju dodatnih 611 miliona dolara, ili

skoro 86% ovogodišnjeg povećanja, dok komercijalne nekretnine duguju dodatni iznos 102,9 miliona dolara, a porezi na prazno zemljište pali su za 7,8 miliona dolara.

  • U južnom i jugozapadnom predgrađima, gde su sva imovina ponovo procenjena, porezi porasla za ukupno 265,4 miliona dolara. Srednji račun za stambeni porez u južnom predgrađu

povećan za 19,9%, što je najveći procenat povećanja u najmanje 29 godina, prema podacima blagajnika. Vlasnici kuća su podneli najveći teret povećanja kao svoje a porezi su porasli za 396,8 miliona dolara, dok su porezi na komercijalne nekretnine pali za 121,6 dolara miliona.

  • U severnim i severozapadnim predgrađima porezi su porasli za 213,7 miliona dolara sa 4,06 milijardi dolara na 4,27 milijardi dolara. Stambeni porezi su porasli za 109,8 miliona dolara, dok su porezi na komercijalne nekretnine porasle za 103,1 milion dolara.
  • U Čikagu su porezi porasli za skromnih 2,6%, uglavnom zbog povećanja poreski porez i računa za javne škole u ​​Čikagu se povećavaju u mnogim poreskim prirastima finansije okruga. U severnim i severozapadnim predgrađima ukupni porezi su porasli za 4%, sa nešto veći procenat povećanja za preduzeća nego za vlasnike kuća. Vlasnici kuća u južnom i jugozapadnom predgrađu teško su pogođeni jer je nova procena prebacila 4% ukupnog poreskog opterećenja sa preduzeća na njih. Finansijski pomeranje je uzrokovano eliminacijom smanjenja procene COVID-19 od 10% usvojenog u 2020., veće prodajne cene kuća i uspeh preduzeća su bili privlačni procene na Odboru za reviziju, koji se bavi žalbama na procene koje je izvršila Procenjivačka kancelarija. Posebno su teško pogođeni vlasnici kuća u Park Forestu, gde je srednji račun za stanovanje porasla za 56% na 7.152 dolara. U Diksmuru, srednji račun je porastao za 122%, na 1.950 dolara. A u Feniksu, gde se skoro celo selo nalazi u oblasti finansiranja povećanja poreza, medijana račun je porastao za 107% na 1.744 dolara. Skoro 4.200 vlasnika prigradskih kuća na jugu i jugozapadu koji prošle godine nisu platili porez dobiće račune ove godine. To je zato što vrednost njihovih izuzeća više ne prelazi više procenjene vrednosti njihovih domova. Medijan za te račune je bio 1.115 dolara. Širom okruga, više od 1,3 miliona vlasnika kuća mora platiti više poreza na imovinu, dok je oko 251.600 naplaćeno manje. Porezi za više od 88.000 komercijalnih nekretnina su se povećali, dok je skoro 28.000 opalo.
  • Državni zakon dozvoljava školskim okruzima da povećaju poreze za povećanje potrošača iz prethodne godine Indeks cena, ili 5%, šta god je manje. Pošto je CPI porastao za 6,5% u 2022. godini, škola okruzima je dozvoljeno povećanje od 5%. Ali ukupni procenat povećanja je bio veći, delimično i zbog odredbe koja se zove “Recapture”. Recapture je odredba iz 2021. u poreskom zakonu Ilinoisa koja dozvoljava školske okruge i mnoge lokalne samouprave da povrate novac vraćen vlasnicima imovine koji su uspešno uložili žalbu na njihove poreze prethodne godine. Ponovno hvatanje je dovelo do dodatnih 136,3 miliona dolara koji se ove godine stavlja na račune. To je 51,9 miliona dolara manje nego što je dodato imovini vlasničkih računa prošle godine.
  • Značajno povećanje iznosa novca grada Čikaga. Čikaške javne škole su rekle da treba da rade, zajedno sa povratkom i većim povećanjem poreza finansiranje okružnih računa, povećalo je ukupno opterećenje poreza na imovinu u Čikagu za 221,8 dolara miliona. To se pokvarilo kao povećanje komercijalnih nekretnina od 116,6 miliona dolara i a povećanje stambene imovine od 103,9 miliona dolara. Analiza je najnoviji dodatak Pappas studijama, seriji ispitivanja složenih sistema poreza na imovinu dostupnih na cookcountitreasurer.com.

Vlasnici nekretnina koji ne žele da čekaju da im računi stignu poštom mogu ih platiti porezi na mreži sada na cookcountitreasurer.com. Delimične uplate se prihvataju.

Saopštenje Cook County Treasurer, Maria Pappas

OFFICE OF THE COOK COUNTY TREASURER
Maria Pappas
118 North Clark Street, Room 212 Chicago, Illinois 60602

ENGLISH VERSION

Treasurer Maria Pappas analysis shows record-high property tax increases for south suburban homeowners

Homeowners in many south and southwest suburbs will have to pay a lot more in property taxes as the median tax bill jumped a record 19.9% in the region, according to an analysis released today by Cook County Treasurer Maria Pappas.
The biggest increases in homeowners’ tax bills occurred in 15 south suburbs where taxes soared 30% or more. Of those 15 suburbs, 13 have mostly Black populations. In two towns, Dixmoor and Phoenix, the median tax bill more than doubled.
“Many homeowners are going to be shocked and angry when they get their bills,” Pappas said. “South suburban homeowners already pay some of the highest property taxes in the county, and these increases will make paying those bills even more difficult.”
A research team created by Pappas released its Tax Year 2023 Bill Analysis, a detailed examination of nearly 1.8 million bills to be mailed to property owners July 2 and due a month later on Aug. 1.
This year’s Second Installment bills include a new feature, “Where Your Money Goes,” that breaks down the amounts of money billed by each taxing district and shows whether taxes went up or down.
Among key findings of the analysis:

Across Cook County, property taxes rose about $706 million, climbing from $17.6 billion to $18.3 billion. Homeowners are shouldering an extra $611 million, or nearly 86% of this year’s increase, while commercial properties owe an extra $102.9 million and taxes on vacant land dropped by $7.8 million.

In the south and southwest suburbs, where all properties were reassessed, taxes rose a total of $265.4 million. The median south suburban residential tax bill increased by 19.9%, the largest percentage increase in at least 29 years, according to Treasurer’s data. Homeowners bore the brunt of the increase as their taxes rose $396.8 million while taxes on commercial properties dropped by $121.6 million.

In the north and northwest suburbs, taxes rose $213.7 million from $4.06 billion to $4.27 billion. Residential taxes increased $109.8 million while taxes on commercial properties increased $103.1 million.
OFFICE OF THE COOK COUNTY TREASURER
Maria Pappas
118 North Clark Street, Room 212 Chicago, Illinois 60602

In Chicago, taxes increased by a modest 2.6%, largely because of an increase in the Chicago Public Schools tax levy and bill increases in many tax increment finance districts. In the north and northwest suburbs, overall taxes rose by 4%, with slightly bigger percentage increases for businesses than homeowners.
Homeowners in the south and southwest suburbs are being hit hard because new assessment shifted 4% of the overall tax burden from businesses onto them. The financial shift was caused by elimination of the 10% COVID-19 assessment reduction enacted in 2020, higher home selling prices and the success businesses had appealing their assessments at the Board of Review, which handles appeals of valuations made by the Assessor’s Office.
Particularly hard hit were homeowners in Park Forest, where the median residential bill rose by 56% to $7,152. In Dixmoor, the median bill increased by 122%, to $1,950. And in Phoenix, where nearly all of the village is in a tax increment finance district, the median bill shot up by 107% to $1,744.
Nearly 4,200 south and southwest suburban homeowners who paid no taxes last year will get bills this year. That’s because the value of their exemptions no longer exceeds the higher assessed values of their homes. The median for those bills was $1,115.
Across the county, more than 1.3 million homeowners must pay more in property taxes, while about 251,600 were billed less. Taxes for more than 88,000 commercial properties increased, while nearly 28,000 went down.
State law allows school districts to hike taxes by the prior year’s increase in the Consumer Price Index, or 5%, whichever is less. Because the CPI increased by 6.5% in 2022, school districts were allowed a 5% increase. But the overall percentage increase was higher, partly due to a provision called recapture.
Recapture is a 2021 provision in the Illinois tax code that allows school districts and many local governments to recover money refunded to property owners who successfully appealed their taxes the previous year. Recapture led to an additional $136.3 million being tacked onto bills this year. That’s $51.9 million less than was added to property owners’ bills last year.
Significant increases in the amount of money the city of Chicago and Chicago Public Schools said they needed to operate, coupled with recapture and higher tax increment financing district bills, boosted the overall property tax burden in Chicago by $221.8 million. That broke down as a $116.6 million increase on commercial properties and a $103.9 million increase on residential properties.
The analysis is the latest addition to the Pappas Studies, a series of examinations of the complex property tax system available at cookcountytreasurer.com.
Property owners who don’t want to wait for their bills to arrive in the mail can pay their taxes online now at cookcountytreasurer.com. Partial payments are accepted

Nedavne objave